Vài nét về trang phục truyền thống của tộc người Bru - Vân Kiều và Tà Ôi ở Quảng Trị

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, sắc thái văn hóa Việt Nam vừa thống nhất vừa đa dạng. Trong đó, trang phục các tộc người là một nét văn hóa đặc sắc, nó không chỉ là thành tố quan trọng góp phần tạo nên giá trị văn hóa truyền thống của các tộc người mà còn tạo nên sắc thái văn hóa riêng độc đáo cho từng dân tộc, từng nhóm ngôn ngữ và từng vùng văn hóa.
Người Bru - Vân Kiều tại bảo tàng Khe Sanh

.